Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » O nás English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM

Charakteristika

Experimentální centrum (EC) je akreditovaným pracovištěm (akreditace č.167/2009 - zkušební laboratoř č.1048, osvědčení vydal ČIA - Praha dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005) Fakulty stavební ČVUT v Praze v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí a materiálů. Zajišťuje experimentální práce vědecko-výzkumné povahy vyplývající z potřeb výuky, grantové a vedlejší hospodářské činnosti. Pracoviště úzce spolupracuje s praxí a zajišťuje odborný servis stavebním firmám. Veškerý rozsah zkušebních prací je prováděn jak ve specializovaných laboratořích pracoviště, tak i v podmínkách in-situ. Všechny zkoušky jsou prováděny dle platných norem a předpisů. Organizačně se dělí na tři náplní provázaná pracoviště:

Materiálové laboratoře

Materiálové laboratoře zajišťují práce technologické povahy, především výrobu zkušebních prvků a konstrukcí.

Zkušební laboratoře

Ve zkušebních laboratořích jsou soustředěna technická zařízení a stroje, určené k provádění mechanických, statických i dynamických zkoušek stavebních konstrukcí a materiálů.

Měřicí a vyhodnocovací středisko

Měřicí a vyhodnocovací středisko soustřeďuje experimentální výsledky podle standardních programů i vlastního software.
 

Výuka

Experimentální centrum (EC) vyučuje předměty z oblasti experimentálního vyšetřování stavebních materiálů a diagnostiky staveb. Experimentální centrum rovněž poskytuje studenům bakalářského i magisterského studia možnost vypracovat závěrečnou práci. Jsme pracoviště, které se zabývá novými a netradičními stavebními materiály, jejich návrhem a experimentální analýzou. Studenti tak mají jedinečnou možnost být u celého průběhu experimentální činnosti od návrhu a výroby až po zkoušení a vyhodnocení.
 

Historie

Experimentální činnost je pro vysoké školy svým významem rovnocenná hlavní činnosti pedagogické a vědecké. Experimentální pracoviště a laboratoře vždy nedílně k fakultě patřily. Stejně tak, jak fakulta byla v průběhu let situována na různých místech v Praze, tak i její laboratoře existovaly ve více či méně vhodných objektech v Trojanově ulici, na Karlově náměstí, v Hollaru, v Zikově ulici. Jejich vznik a zaměření byl vždy svázán s organizační strukturou fakulty, to je s katedrami nebo ústavy. Zcela samostatně byl budován Kloknerův ústav ČVUT (dříve: Stavební ústav ČVUT) v Zikově ulici, který jako špičkové experimentální a vědecké pracoviště působil a působí ve stavebním oboru a vždy s ním existovala významná spolupráce.

Toto upořádání však mělo značná úskalí spočívající zejména v komplikované komunikaci jednotlivých oddělených pracovišť, vnikaly duplicity ve vybavení atd.

Ke konci padesátých let minulého století došlo k rozhodnutí o vybudování centralizovaného komplexu stavení fakulty a fakulty architektury v lokalitě přiléhající k ulici Thákurově v Praze 6 a to včetně experimentálních pracovišť a laboratoří. Generálním projektantem byl tehdejší Projektový ústav ČVUT, investorem bylo Ředitelství školské výstavby a dodavatelem stavebních prací Armabeton Praha.

Přípravné práce na projektu laboratoří v samostatném objektu D započaly již koncem padesátých let a pokračovaly na počátku let šedesátých. Podílela se na nich řada pracovníků fakulty a tehdejšího Stavebního ústavu ČVUT, generálním projektantem technologie byl Hutní projekt Praha. Příprava technologie laboratoří byla však do jisté míry limitována tehdejšími politickými poměry, což se zejména projevilo omezením na technologie dostupné v tehdejším východním bloku, které však poněkud zaostávaly za světovým standardem.

Tempo výstavby bylo poplatné systému a zejména preferencím, v nichž školství nemělo prioritu, v důsledku čehož se výstavba neúměrně komplikovala co do doby trvání a i co do kvality. Některá zařízení pro laboratoře byla sice nakoupena včas, ale po dobu časových skluzů ve výstavbě musela být dlouhodobě skladována v zakonzervovaném stavu v dosti nevyhovujícím provizorním prostředí a tím došlo k jejich zastarávání a i částečné devastaci.

V počátku osmdesátých let, tedy více jak po dvaceti letech od začátku příprav byl konečně objekt laboratoří D uveden do provozu. Organizační struktura byla zpočátku třístupňová, byly vytvořeny ústřední laboratoře, oborové laboratoře a laboratoře katedrové. Ačkoliv od samotného počátku existovaly úvahy o případném společném využívání s Kloknerovým ústavem, nakonec došlo k omezení rozsahu výstavby a objekt D je využíván jen stavební fakultou.

Projektovaná kapacita laboratoří byla na tehdejší dobu relativně velká, projekt počítal s více jak jedním stem pracovníků. Z různých důvodů k jejímu naplnění nedošlo a od samého počátku musely být hledány cesty k efektivnímu využívání. Tento proces v nedávné době vedl k vytvoření dvoustupňového organizačního uspořádání. Existuje Experimentální centrum, které je samostatnou organizační složkou fakulty, soustřeďuje nejvýznamnější technologické celky pro využívání celou fakultou a samostatně realizuje vědecko výzkumnou činnost v experimentálních oborech a je zároveň akreditovanou zkušební laboratoří s významnou spoluprací s praxí. Druhým stupněm jsou specializované laboratoře, které organizačně podléhají katedrám.

Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz