Pro firmy
 Pro zaměstnance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Pro firmy English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Pro firmy

Odborný servis stavebním firmám

Nabízíme stavebním firmám velkou řadu akreditovaných a neakreditovaných zkoušek stavebních materiálů. Experimentální centrum, je schopné díky své technologické vybavenosti a odbornému zajištění provádět širokou škálu i velkorozměrových zkoušek.

Zkoušky provádíme dle konkrétního zadání buď na dodaných vzorcích, na vzorcích odebraných ze stavby, nebo i na vzorcích vyrobených nebo montovaných v laboratořích Experimentálního centra.

Během zatěžovacích zkoušek jsme schopni průběžně zaznamenávat průběh požadovaných sil, průhybů, deformací, napětí, posunů a dalších změn zkoušených prvků, které se mění vlivem jejich zatěžování.


 

Akreditované zkoušky

Experimentální centru má akreditaci na následující zkoušky:

  • statické a dynamické zkoušky stavebních konstrukcí a jejich částí nebo dílců,
  • měření pevností a přetvoření betonových prvků,
  • zatěžovací zkoušky zdiva,
  • zatěžovací zkoušky mostů – dynamické výchylky a součinitel, přetvoření, napětí, zrychlení, frekvence.

 

Neakreditované zkoušky

Provádíme měření mechanických vlastností (pevnost v tahu, v tlaku, v ohybu, ve střihu), za současného měření deformací a napětí téměř všech stavebních materiálů a jejich kombinací (beton, ocel, dřevo, sklo, zdivo atd.)

Dále provádíme fyzikální zkoušky (nasákavost, měření objemové hmotnosti, odolnost proti teplotním vlivům, teplotní stálost, souč. teplotní roztažnosti, stanovení faktoru difúzního odporu atd.)

Provádíme odtrhové zkoušky povrchových vrstev k podkladu.

„Podle individuální potřeby jsme schopni sestavit a provést řadu dalších zkoušek dle přání zadavatele.“


 

Zkoušky in situ

  • zatěžovací zkoušky mostů,
  • měření mechanických parametrů staveb a objektů,
  • měření deformací konstrukcí,
  • tahové zkoušky zemních vrutů a kotev,
  • měření statických a dynamických charakteristik konstrukcí,
  • odběr materiálů z konstrukce pro účely laboratornch zkoušek v Experimentálním centru.

 

Spolupráce na výzkumu a vývoji

Nabízíme stavebním firmám možnost spolupráce na výzkumu a vývoji nových stavebních materiálů a netradičních stavebních prvků. Díky technologické vybavenosti a odbornému zajištění pracoviště je možné provádět širokou škálu zkoušek – i velkorozměrových – dle konkrétního zadání a to na vzorcích dodaných, odebraných ze stavby, vyrobených nebo montovaných v laboratořích EC. Během zkoušek je za použití snímačů možné průběžně zaznamenávat na ústředny požadované síly, průhyby, deformace, napětí, posuny a jiné změny zkoušených prvků měnící se vlivem jejich zatěžování.

Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv experimentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 306; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz