Pro firmy
 Pro zaměstance
 Pro studenty
 
ČVUT  » Fakulta stavební  » EC       » Archiv experimentů  » Zkoušky materiálů  » Protlačovací zkoušky English
ČVUT EXPERIMENTÁLNÍ CENTRUM
Protlačovací zkoušky
V této sekci:

Popis experimentu

Předmětem měření protlačovacích zkoušek spřaženého železobetonového prvku bylo měření zatěžovací síly a posunů (prokluzu) mezi oběma deskami a ocelovým profilem a dále příčné oddělení desky od ocelového průřezu.

Pro výrobu vzorků protlačovacích zkoušek bylo nejprve vyrobeno bednění, do kterého byla dle výkresové dokumentace uložena výztuž. První vrstvy betonové desky zkušebních vzorků byly vybetonovány ve vodorovné poloze v tl. 120 mm, vždy s jednodenním zpožděním. Po uplynutí doby zrání 28 dní byly vybetonovány druhé vrstvy betonových desek v tl. 250 mm opět s jednodenním zpožděním první a druhé strany vzorku. Pracovní spára betonových desek nebyla žádným způsobem upravována. Po uplynutí dalších 28 dní zrání betonu byly vzorky podrobeny protlačovací zkoušce dle ČSN EN 1994-1-1.

Protlačovací zkoušky byly provedeny dle zkušebního postupu uvedeného v ČSN EN 1994-1-1 příloha B. Zatížení se nejprve zvyšovalo v postupných krocích (100 kN) až do hodnoty 40% předpokládaného maximálního zatížení při porušení. Po tomto postupném zatěžování se 25krát opakoval cyklus mezi 5% a 40% předpokládaného zatížení při porušení. Následně se opět v postupných krocích přitěžovalo až do porušení vzorku. Na těchto postupných krocích (po 100 kN) se před dalším zvyšováním zatížení čekalo do ustálení hodnot jednotlivých snímačů. Pomocí snímačů dráhy (1 a 2) byly měřeny podélné posuny (prokluzy) mezi oběma deskami a ocelovým profilem a dále příčné oddělení desek od ocelového průřezu (snímače 3-8) viz obr.1. Snímače č. 4,5,7 a 8 byly osazeny vždy 60 mm od horního povrchu betonu nebo od dolní hrany ocelového profilu a snímače č. 3 a 6 byly osazeny do středu spřažené části oceli a betonu.
 

Fotografie

Kontakt   |   Aktuality   |   O nás   |   Lidé   |   Zkušebny   |   Reference   |   Archiv expermentů   |   Věda a výzkum   |   Výuka
©ČVUT, Fakulta stavební, Experimentální centrum, Thákurova 7, 166 29 Praha 6; Tel: (+420) 224 354 302; Email: ecentrum (at) fsv.cvut.cz